Obecnie coraz więcej uwagi przywiązuje się do ochrony środowiska i wprowadzania różnego rodzaju rozwiązań i technologii, które mają na celu niwelować negatywny wpływ działalności człowieka na środowisko naturalne. W tym celu przeprowadza się różnego rodzaju pomiary i badania, które pozwalają z dużą dokładnością określić, jak dane działanie wpływa bezpośrednio i pośrednio na środowisko.

Bardzo ważną kwestią jest również to, aby jeszcze na etapie planowania różnego rodzaju inwestycji i projektów wiedzieć jaki wpływ na środowisko będzie miała ich realizacja. W tym celu bardzo przydatnym i skutecznym narzędziem weryfikacji wpływu danej inwestycji na środowisko jest raport oceny oddziaływania na środowisko. Planując jakąś inwestycję, warto wiedzieć, czym jest ten raport, kto musi go przygotować, w jakiej sytuacji jest to wymagane oraz co powinien zawierać taki raport dotyczący oceny oddziaływania na środowisko?

Czym jest raport oceny oddziaływania na środowisko?

Głównym zadaniem raportu oceny oddziaływania na środowisko jest ustalenie oddziaływania planowanej inwestycji na poszczególne elementy środowiska, w tym także ludzi. Raport ten powinien uwzględniać wszelkie przyjęte przez wnioskodawcę rozwiązania projektowe i technologiczne. Raport ten jest także podstawowym źródłem informacji o możliwym oddziaływaniu danego przedsięwzięcia na środowisko w trakcie jego realizacji, eksploatacji oraz likwidacji, dla organów prowadzących postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Kto i kiedy musi przygotować raport oceny oddziaływania na środowisko?

To czy przygotowanie oceny oddziaływania danej inwestycji na środowisko oraz związanego z nią raportu zależy w dużej mierze od rodzaju przedsięwzięcia i jego możliwego wpływu na środowisko. W przypadku inwestycji, które zawsze znacząco wpływają na środowisko, taki raport będzie niezbędny, co reguluje ustawa środowiskowa.

Natomiast w przypadku przedsięwzięć, które potencjalnie mogą oddziaływać na środowisko, zazwyczaj konieczność przygotowania oceny i raportu ustalana jest przez właściwy organ, w drodze postanowienia, po wcześniejszym zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska, właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej i ewentualnie organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego oraz zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu. Z tego względu nie w każdym przypadku obowiązek przygotowania oceny i raportu oddziaływania na środowisko będzie konieczny.

Co powinny zawierać raporty środowiskowe?

Raport oceny oddziaływania danego przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać wiele istotnych informacji, a jego zakres reguluje ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. W raporcie środowiskowym tym powinny znaleźć się informacje dotyczące wpływu danej inwestycji na środowisko na każdym etapie jej istnienia od realizacji, przez eksploatację aż po likwidację. Głównymi elementami, jakie powinien zawierać każdy tego typu raport, są:

 • charakterystyka całego przedsięwzięcia oraz warunki użytkowania terenu w trakcie budowy i użytkowania;
 • opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania danej inwestycji na środowisko;
 • wyniki inwentaryzacji przyrodniczej;
 • inne dane, na podstawie których opisano elementy przyrodnicze;
 • opis istniejących w sąsiedztwie lub bezpośrednim zasięgu oddziaływania inwestycji zabytków chronionych;
 • opis krajobrazu w danej lokalizacji;
 • informacje dotyczące powiązań z innymi inwestycjami;
 • opis przewidywanych skutków dla środowiska;
 • opis wariantów uwzględniający szczególne cechy przedsięwzięcia lub jego oddziaływania na środowisko;
 • określenie przewidywanego oddziaływania analizowanych wariantów na środowisko, w tym również w przypadku wystąpienia poważnych awarii przemysłowej lub katastrofy naturalnej i budowlanej, na klimat, możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko, a także wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego;
 • porównanie oddziaływań analizowanych wariantów na m.in. ludzi, zwierzęta, rośliny, siedliska przyrodnicze, grzyby, wodę, powietrze, glebę, dobra materialne, krajobraz kulturowy, zabytki, formy ochrony przyrody oraz wzajemne oddziaływanie między innymi elementami;
 • uzasadnienie proponowanego wariantu inwestycji;
 • opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych, znaczących oddziaływań inwestycji na środowisko;
 • opis przewidywanych działań, których celem jest unikanie, zapobieganie, ograniczanie lub kompensacja przyrodnicza negatywnych oddziaływań na środowisko;

oraz wiele innych ważnych informacji, które zostały zawarte i dokładnie opisane w art. 66 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.