Zapewnienie właściwego bezpieczeństwa informacji to obowiązek każdej firmy. Pozwala chronić poufne dane przed nadużyciami, zakłóceniami, zniszczeniem i nieautoryzowanym dostępem. Stanowi również sposób ochrony własnych interesów i zapobiegania stratom finansowym i moralnym. Jakie są zagrożenia dla bezpieczeństwa informacji i jak im zapobiegać? 

Jakie są nowe zagrożenia dla bezpieczeństwa informacji? 

Do zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji należą: 

 • nielegalne operacje na zasobach informacji, 
 • zniszczenie oprogramowania,
 • uszkodzenie struktury sprzętowej,
 • zaburzenia kanałów transmisji, 
 • zakłócenia funkcjonowania systemu. 

W ostatnich latach coraz większy problem stanowią cyberataki. W 2022 roku odnotowano w Polsce ponad 320 tysięcy ataków hakerów, czyli o aż 176% więcej niż w roku poprzednim. Celem cyberprzestępców są przede wszystkim: 

 • informacje o klientach – dane z kart kredytowych i płatniczych, dane uwierzytelniające i dane z dowodu osobistego, 
 • informacje konsumenckie, 
 • dane o własności intelektualnej,
 • operacje finansowe firmy. 

Nowoczesne metody stosowane w celu zwiększenia bezpieczeństwa informacji

Nowoczesne metody, jakie organizacja powinna stosować w celu zwiększenia bezpieczeństwa informacji, zostały ujęte w ISO 27001. Zaliczają się do nich się przede wszystkim stosowanie zabezpieczeń fizycznych, informatycznych oraz organizacyjnych. 

Zabezpieczenia fizyczne

Zabezpieczeniami fizycznymi stosowanymi w celu zwiększenia bezpieczeństwa informacji w firmie są systemy alarmowe, czujniki oraz kamery monitoringu przemysłowego. 

Zabezpieczenia informatyczne

Wśród najczęściej stosowanych zabezpieczeń informatycznych można wyróżnić:

 • szyfrowanie informacji, czyli proces zapewniający tajność dla osób trzecich, polegający na przekształcaniu informacji w sposób nieczytelny za pomocą funkcji matematycznej i umożliwiający ich odczytanie z użyciem specjalnego klucza; 
 • zaporę sieciową, która może mieć trzy różne wersje: 
  • filtrowanie pakietów, które przepuszcza i zatrzymuje określone dane według wskazanych wytycznych, 
  • ekranowa podsieć, polegająca na stworzeniu sieci prywatnej oddzielonej od innych sieci dwoma routerami, 
  • dual-home-gateway, pozwalające na filtrowanie przepływającej informacji na poziomie nagłówka pakietu i zawartości jego pola danych;
 • VPN, czyli wirtualne sieci prywatne, stanowiące wydzieloną cząstkę ze struktury sieci publicznej, 
 • podpis elektroniczny, 
 • kopie bezpieczeństwa,
 • systemy operacyjne umożliwiające przyznawanie praw do poszczególnych plików i folderów. 

Zabezpieczenia organizacyjne 

Zabezpieczenia organizacyjne służą zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa całego systemu ochrony danych. Wymagają zaprojektowania i wdrożenia regulaminów oraz procedur pracy i postępowania awaryjnego, a także kształtowania odpowiedzialności osobistej pracowników za ochronę informacji. 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji w organizacji stosowane są również metody zapobiegające wyciekowi danych na skutek ataków hakerskich. Należą do nich ochrona haseł, regularna aktualizacja systemów operacyjnych i aplikacji, tworzenie kopii zapasowych, zapewnienie aktualności kodu witryny internetowej oraz zabezpieczenie punktów końcowych. 

Ochrona haseł

Ochrona haseł wiąże się z:

 • koniecznością zmiany ustawionych domyślnie haseł na unikatowe,
 • doborem haseł o odpowiedniej sile, a więc będących kombinacją liter małych i wielkich, cyfr oraz symboli, 
 • koniecznością stosowania różnych haseł dla różnych kont, 
 • przechowywaniem haseł w odpowiednim miejscu, bez ich zapisywania. 

Regularna aktualizacja systemów operacyjnych i aplikacji

Do zapewnienia bezpieczeństwa informacji konieczne jest regularne aktualizowanie systemów operacyjnych i aplikacji, by poprawki zabezpieczeń mogły być instalowane na bieżąco, a także systematyczne kontrolowanie funkcjonowania oprogramowania antywirusowego. 

Tworzenie kopii zapasowych

W celu zabezpieczenia firmy przed cyberatakami z użyciem programów typu ransomware konieczne jest tworzenie kopii zapasowych i przechowywanie ich w wyodrębnionych systemach. 

Zapewnienie aktualności kodu witryny internetowej

Organizacja musi upewnić się, że kod jej witryny internetowej jest aktualny i wolny od błędów. Nieaktualny lub niewłaściwy kod zwiększa bowiem ryzyko wycieku danych w następstwie cyberataku. 

Zabezpieczenie punktów końcowych

W celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji konieczne jest również zabezpieczenie przed złośliwym oprogramowaniem wszystkich punktów końcowych, czyli używanych przez pracowników laptopów, tabletów i telefonów komórkowych. 

Regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa informacji 

Kwestie dotyczące bezpieczeństwa informacji regulują następujące dokumenty prawne: 

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych, 
 • Ustawa z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym, 
 • Ustawa z dnia 5 sierpni 2010 roku o ochronie informacji niejawnych, 
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

W wypadku łamania prawa przez osoby używające komputerów i sieci zastosowanie znajdują także przepisy kodeksy karnego.