Doradztwo księgowe jest dzisiejszych czasach coraz bardziej popularną usługą. Wiele jest firm oraz kancelarii, które oferują usługi w tym zakresie. Umiejętność dokładnego prowadzenia ksiąg pozwoli firmie na rzetelne sporządzanie planów czy sprawozdań. Księgowość jest zadaniem jednej osoby w mniejszych firmach. Natomiast wielkie korporacje i duże firmy często korzystają z pomocy firm zewnętrznych. Doradztwo księgowe obejmuje między innymi:

  • Usługi płacowe,
  • Sprawozdawczość finansowa,
  • Doradztwo podatkowe,
  • Usługi kadrowe.

doradzwto księgoweKsięgowość najczęściej łączy się również z prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Prowadzenie księgowości jest obowiązkiem każdej firmy. W księgach znajdują się najważniejsze dokumentacje z całego zakresu działalności firmy. Umowy z innymi podmiotami, zrealizowane i planowane projekty, dokumenty finansowe czy zdarzenia gospodarcze, to tylko niektóre dokumenty z szerokiego zakresu księgowości.
Wiele jest firm, które realizują projekty w ramach dotacji unijnych. W księgowości obowiązkowo powinny znaleźć się wnioski o dopłaty oraz wszelka dokumentacja związana z finansowanym projektem. Rzetelne prowadzenie dokumentacji firmy, powinno zawierać każdą zmianę dotyczącą organizacji firmy, nowe regulaminy czy zasady dotyczące płac.

Ewidencja ryczałtowa, księgi handlowe oraz księgi przychodów i rozchodów, również należą do zadań, jakie wykonuje dział księgowości. W zależności od wielkości firmy oraz od zakresu jej działania, do zadań księgowych mogą również należeć dokumenty dotyczące rejestracji działalności gospodarczej czy obciążeń podatkowych.
Firmy, które powierzają swoim partnerom obowiązek prowadzenia księgowości, mogą liczyć na tajemnicę zawodową. Pracownicy z działu księgowości zajmują się prowadzeniem ksiąg dla wielu firm, dlatego dyskrecja jest szczególnie istotna, w przypadku dwóch konkurujących ze sobą firm.

Profesjonalne doradztwo księgowe oferuje: http://madg-rachunkowosc.pl/usluga/doradztwo/.

Rola biegłego rewidenta

Biegły rewident ma za zadanie na bieżąc kontrolować i potwierdzać rzetelność prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wszelkie sprawozdania finansowe, to szereg dokumentów, nad którymi pieczę sprawuje biegły rewident. Różnorodne ekspertyzy, analizy oraz przeglądy śródroczne sprawozdań finansowych, również wchodzą w skład obowiązków biegłego rewidenta. Warto jednak dodać, że przeprowadzanie wszelkich badań oraz wykonywanie analiz, ma za zadanie nie tylko wykazanie, na jakim poziomie są prowadzone księgi rachunkowe firmy. Równie ważnym celem biegłych rewidentów, jest wprowadzenie niezbędnych zmian, które poprawią funkcjonowanie działu księgowości i samej firmy.
Audyt finansowy jest najpopularniejszym i głównym badaniem przeprowadzanym przez biegłego rewidenta. W badaniu tym, biegły rewident ma za zadanie wykazać, w jakim stopniu dokumenty finansowe oraz wszelkie sprawozdania zostały sporządzone poprawnie. Audyt nie jest jednak, wbrew pozorom, niczym groźnym dla firmy. Bardzo często, celem biegłego rewidenta jest nakreślenie ewentualnych brakujących dokumentów oraz błędów, jakie mogą zostać popełnione przy sporządzaniu sprawozdania.
Biegli rewidenci mogą również oferować podobne usługi:

  • Doradztwo ekonomiczno-finansowe,
  • Sporządzanie różnorodnych sprawozdań finansowych,
  • Doradztwo rachunkowe i podatkowe.

Często, większe firmy korzystają z usług kancelarii biegłych rewidentów. Współpraca ta ma na celu regularne wspieranie i kontrolowanie dokumentów finansowych firmy. Cała praca biegłych rewidentów polega na ścisłej i dokładnej organizacji prowadzenia ksiąg rachunkowych. Finanse są jedną z ważniejszych spraw każdej firmy, przez co często konieczne jest nawiązanie współpracy jednym audytorem lub z całym zespołem czy kancelarią. Biegli rewidenci, mając nadzór nad księgami rachunkowymi firmy, mogą niwelować ewentualne błędy w zapisach. Korygowanie wszelkich nieprawidłowości przyczynia się do poprawy organizacji. Dodatkowo, prowadzenie ksiąg rachunkowych przez firmę zewnętrzną, pozwoli na wdrożenie lepszych zasad, które znacznie poprawią poziom funkcjonowania firmy.